تبلیغات
ارزشیابی توصیفی - نارسا نویسی

ارزشیابی توصیفی

آرامش خاطر مسافر كوچك سفر یادگیری

 

نارسا نویسی

 

نوع مطلب :نارسا نویسی ،

نوشته شده توسط:علی اكبر ادهم ماراللو آموزگار ششم، مدرس ارزشیابی توصیفی استان اردبیل شهرستان پارس آباد

نارسانویسی

نارسانویسی در شرایطی خود رانشان می دهد که فراگیراز هوش عادی برخورداراست وعلی رغم استفاده ازآموزش های متداول مدرسه ای درمقایسه باهمسالان خود عملکرد ضعیف تری رادرنوشتن کلمات واعداد به صورت خوانا نشان می دهد.

عوامل مؤثر درنارسانویسی :

آسیب مغزی : به علت کارکرد ناقص بخشی ازنیمکره ی چپ مغز که مربوط به حافظه دیداری کلمات است. با مشکلات نوشتاری روبرو هستند .

پردازش اطلاعات :میزان توجه،حافظه وتوانایی رمزگشایی ازجمله عواملی محسوب می شوند که درگرفتن وتبدیل اطلاعات لازم هنگام نوشتن بسیار اهمیت دارد .

تاخیر رشدی: رشدمهارتهای نوشتاری مناسب به علت تاخیر دررشد قسمت های مختلف دستگاه عصبی مرکزی تحت تاثیر قرار می گیرد.

نقص دیداری : توانایی بینایی ،چنانچه این توانایی ضعیف باشد . درعمل ، نوشتن را برای کودک سخت وغیر ممکن می سازد.

چپ دستی : اگر کودک چپ دست درکنار سایر همکلاسی ها به انجام تکالیف می پردازد. درجای صحیح ، یعنی منتهی الیه سمت چپ نیمکت قرار نگیرد.ممکن است مرتبا به آرنج  فردی که درکنار ش نشسته است برخورد کند . درنتیجه نوشته اش به صورت درهم و برهم در آید.

وضعیت نوشتن: بعضی از کودکان هنگام نوشتن وضعیت نامناسبی به بدن خود می دهد که ممکن است آنقدر واضح نباشد . وهمچنین وضعیت قرار دادن کاغذ در جلوی روی خود به صورت نامناسب (خیلی کج یا کاملا عمودی )

اختلالات حرکتی : بعضی اوقات این کودکان در استفاده از دست هایشان برای فعالیت هایی مه مستلزم تنظیم ظریف حرکات است. با مشکل مواجه هستند . درنتیجه در یادگیری نوشتن مشکلاتی را تجربه می کنند.

عوامل محیطی:طبقه اجتماعی ٰ تعداد اعضای خانواده ٰمنطقه جغرافیا یی دو زبانه بودن ٰ جو خانواده ٰشیوه های فرزند پروری والدین محرومیت اقتصادی ٰسطح تحصیلات والدین وعوامل انگیزشی.

عوامل رفتاری :فزون کنشی ٰحواس پرتی وبی توجهی از جمله رفتارهایی است که مشکلات نوشتاری را از خود نشان می دهد .

معلم چگونه می تواند علایم ونشانه ها ی نارسانویسی را شناسایی کند؟

اول: دانش آموزان را درست هنگام نوشتن مورد مشاهده قرار دهد .

دوم: بدلیل اینکه در مشاهده مستقیم ممکن است همه ی مشکلات دانش آموزمشخص نشود وبه مشاهده ی مکرر نیاز باشد ٰ تکالیف راکه قبلا انجام داده است مورد تجزیه و تحلیل وبررسی قرار دهیم . وکلمات وحروف را به دقت ردگیری کنیم. تا الگوهای نوشتاری را کشف نماییم.

توجه به موارد ذیل ضروری است :

  • وضعیت قرارگرفتن دستٰ بازو وبدن دانش آموز هنگام نوشتن
  • وضعیت قرار دادن کاغذروی میزتوسط دانش اموز
  • اندازه ی حروف ٰ آیا حروف بیش از اندازه کوچک ٰبزرگ یا نامتعادل نوشته شده اند؟
  • رعایت تناسب اندازه ی یک حرف نسبت به حروف دیگر یا کلمه ها نسبت به سایرکلمات
  • کیفیت خط مداد:خیلی کم رنگ ٰخیلی پررنگ یا ترکیبی از هر دو وضعیت
  • نحوه ی شکل دهی حروف:ضعف درکشیدن خطوط دایره ای وصاف
  • تنظیم حروف: مشکل در نوشتن حروف به طور مرتب (از خط بیرون زدن )
  • فضا دهی : عدم رعایت حاشیه گذاری مناسب در دو طرف کاغذ ٰفشرده یا پراکنده نوشتن.
  • سرعت: خیلی سریع یا خیلی آهسته نوشتن.

روشهای اصلاح نارسانویسی

تقویت مهارت جهت یابی :

1-فراگیران پشت سرهم دریک ردیف بایستند .همه هم جهت وروبروی ماٰسپس همه باهم دست راست خودرا بالا ببرند ٰگوش چپ خود را بگیرند . پای راست خود را به زمین بکوبند به سمت بالا ٰپایینٰ چپ وراست اشاره کنند.

2-با استفاده ازچند وسیله ی ساده موانعی سرراه کودک ایجاد کردواز آنها بخواهیم از میان آنها باپیچیدن به سمت راست یا چپ عبور کنند.

3- تعدادی اشیا ی کوچک به او می دهیم و از او می خواهیم برای برداشتن وجابجایی آنها از موچین استفاده کنند.

4- چند برگ کاغذ در اختیار کودک قرار دهیم و از او بخواهیم تا آنها را با دقت تا بزنند وسپس پاره کند.

5- خمیر دندان یا ماژیک را با انگشتان کوچک و انگشت دوم در کف دست خود نگاه داشته با استفاده از نوک انگشتان شست نشانه ووسط ٰسرآنها را باز وبسته کند.

۶- کلیدی را درکف دست کودک قرار دهید و از او بخواهید  کلید را به طرف نوک انگشتان حرکت دهد و مجددا به کف دست برگرداند.

ایجاد مهارت پیش از نوشتن

1-بازی باماسه وشن ٰ آردیاحبوبات(نوشتن یاکشیدن خطوط )

2- باانگشت ورنگ گواش بنویسد.

3- تصاویر نقطه چین راکامل کند.

4- تصویر ناقص راکامل کند.

5- ازکودک بخواهیم تصاویر خانه ٰآدمٰ درختٰ ماشین یاحیوانات رابکشد.ونوشتن در هوا.

وضعیت نشستن

1-روی صندلی راحت پشت میزی که ارتفاع آن مناسب است.

2- پاهای فراگیر صاف ٰروی زمین وهر دو ساعد روی میز.

3- با دستی که نمی نویسد بالای کاغذ یا دفتر رانگه دارد.                                                          

نحوه ی گرفتن مداد

1-مداد قطور برای شروع مراحل اولیه ی نوشتن .

2-مداد شش ضلعی (گوشه دار) به علت وجود گوشه هادر دست ثابت تر می ماند . کنترل آن بهتر است.

3- قراردادن مقداری خمیر یا مداد گیر اطراف مداد معمولی

4- مدادهایی که نوک آنها محکم است . وبه سرعت نمی شکند.

5- استفاده از مداد خشک تر (نوع HیاHB)

6- قرار دادن یک چسپ رنگی دور مدادٰدرجای صحیح نگه داشتن مداد.

7- بازگو کردن مکرر روش گرفتن مداد توسط معلم. 

 8- استفاده از حس جنبشی برای کودکانی که مهارت شنوایی آنها ضعیف است. از کودکان می خواهیم هردو چشمان خود را ببندد سپس انگشتان اورا برای گرفتن مدادشکل دهیم وبه اوکمک کنیم تامحکم گرفتن مداد را یادبگیرد .درحالی که او راتشویق می کنید تا آرام باشد ٰدست او را برای انجام حرکات بزرگ مانند جارو زدن روی کاغذ ( حرکاتی مانند خط خطی کردن) هدایت کنیم.

وضعیت کاغذ

1-برای کمک به دانش آموز در نوشتن ٰیک نوار چسب رنگی به صورت مایل روی میز می چسبانیم . واز او می خواهیم کتاب یا دفتر خود را به موازات آن قرار دهد.

2- برای دانش آموزانی که بیش از حد فعالیت دارند ان را روی میز با چسب وصل کنیم .

3- دانش آموزان راست دست کاغذ 60 درجه متمایل به سمت چپ و برای چپ دست ٰکاغذ 60 درجه متمایل به راست باشد.

4- وقتی به خطوط وسطی یا انتهایی می رسند.برای سهولت در نوشتن ٰکاغذ رابه طرف بالا حرکت دهند ودور از بدن نگاه دارند.

5-برای اینکه دانش آموز بداند در هر صفحه از کدام قسمت شروع به نوشتن کند ٰمی توانیم باگذاشتن یاعلامت مانند یک نقطه یا یک ستاره رنگی براق ٰ نقطه شروع را به وی یادآوری می کنیم

6- با استفاده از ماژیک ٰحاشیه های راست وچپ کاغذ را مشخص کنید . (خط کشی دو طرف دفتر)

استفاده ی مناسب از پاک کن

۱- یک الگوی صحیح نوشتاری در اختیار فراگیران قراردهیم و از آنها بخواهیم تا هنگام نوشتن در ابتدا به ترکیب صحیح کلمات به دقت توجه کنند وسپس مانند آنها بنویسند.

۲- فراگیران را در پاک کردن نوشته ها ی غلط به طور کامل تشویق کنیم .

۳- پاک کن های نرم که هم خوب پاک می کنند وهم احتمال پاره کردن کاغذ راکاهش می دهند در اختیار آنها قرار می دهیم .

افزایش تدریجی سهمیه تکلیف

۱- بر روی یک برگه ی مقوا به صورت ستونی ُ نمودار هایی رابه تعداد دروس مورد نظر ترسیم کنیم . در کنار هر یک از این ستونها که به فاصله ی یکسان درجه بندی شده اند ُ اعدادی را مثلا از اتا ۵ بنویسیم .

۲- سپس با توجه به شناخت خود از وضعیت دانش آموز ُ یک یا چند تکلیف برای او تعیین کنیم.

۳- بر اساس تکالیف تعیین شده نقطه ی مورد نظر را روی نمودار علامت بزنید . مثلا اگر قرار بر این است تا در طول این هفته دانش آموز سه تکلیف نوشتن انجام دهد. روی نمودار جلوی عدد ۳ با استفاده از ماژیک یامداد رنگی بطور واضح یک خط بکشید .

۴- به موازات هز تکلیف نوشتن در طول هفته یکی از درجات نمودار را رنگ کنیدودانش آموز را در جریان وضعیت فعلی وفاصله ای که تا هدف تعیین شده دارد ُ قرار دهید.

۵- اگر دانش آموز در طول هفته به هدف مورد نظر رسید برای هفته بعد سهمیه ی تکلیف اورا افزایش دهید.

۶- اگر دانش آموز موفق نشد در طول هفته به هدف تعیین شده برسدُ سهمیه ی اورا برای هفته ی بعد بدون تغییر نگاه می داریم .

۷- اگر به طور هم زمان قصد افزایش تدریجی عملکرد در چند حوزه را داریم. می توانیم از طریق رسم نمودار باچند ستون جداگانه به ارزیابی عملکرد او بپردازیم . ونام هر درس را روی ستون بنویسیم .

 

دانش آموزان نارسانویس

به خلق نوشته هایی می پردازند که به علت نامرتبی خوانا نبودنٰ بی معنایی ٰخواننده را  سردرگم وبا مشکل مواجه می سازد.

 

 منبع: فصلنامه ی تخصصی          

- مدارس کارآمد.

http://gradeseconde.blogfa.com

 

تحلیل ادراک و تجربه زیسته معلمان ابتدایی از دلایل ناکارآمدی برنامه ارزشیابی توصیفی ـ کیفی: مطالعه به روش پدیدارشناسی دوشنبه 19 آذر 1397
حذف آزمون ورودی پایه هفتم مدارس تیزهوشان، نمونه دولتی و مدارس خاص. جمعه 17 فروردین 1397
چرا رقابت ، وقتی که می توانیم رفاقت داشته باشیم؟ جمعه 12 آبان 1396
برداشت های اشتباه از ارزشیابی توصیفی چهارشنبه 4 مرداد 1396
اخبار جدید از روند اجرای ارزشیابی توصیفی شنبه 20 خرداد 1396
تجربه‌های معلمان مدارس ابتدایی از اجرای طرح ارزشیابی توصیفی سه شنبه 8 فروردین 1396
تاریخچه و اهداف ارزشیابی کیفی و توصیفی دانش‌آموزان دوشنبه 9 اسفند 1395
امتحان نهایی مقطع ابتدایی در بعضی از كشورهای جهان شنبه 25 دی 1395
فقط شعار تحویل ندهید! شنبه 22 آبان 1395
وسایل آزمایشگاهی با توضیح پنجشنبه 20 خرداد 1395
درخشش18 نفر از دانش آموزانم در آزمون های استعدادهای درخشان و نمونه دولتی در سال تحصیلی 93 – 92 کلاس ششم 3 دبستان دولتی امید انقلاب2 تعداد کل دانش آموزان 34 نفر جمعه 21 آذر 1393
ارزشیابی توصیفی با سایر اجزای نظام آموزشی هم خوانی ندارد! چهارشنبه 2 مهر 1393
تحقیقات معتبر پیرامون ارزشیابی توصیفی شنبه 29 شهریور 1393
آنچه که در باره ارزشیابی توصیفی می خواهید بدانید جمعه 20 تیر 1393
بررسی و آسیب شناسی الگوی ارزشیابی كیفی توصیفی پنجشنبه 8 خرداد 1393
لیست آخرین پستها