تبلیغات
ارزشیابی توصیفی - خلاصه نتایج سه تحقیق پیرامون ارزشیابی توصیفی

ارزشیابی توصیفی

آرامش خاطر مسافر كوچك سفر یادگیری

 

خلاصه نتایج سه تحقیق پیرامون ارزشیابی توصیفی

 

نوع مطلب :خلاصه نتایج سه تحقیق پیرامون ارزشیابی توصیفی ،

نوشته شده توسط:علی اكبر ادهم ماراللو آموزگار ششم، مدرس ارزشیابی توصیفی استان اردبیل شهرستان پارس آباد

خلاصه نتایج سه تحقیق پیرامون ارزشیابی توصیفی

- طاهره امیری (1385) بررسی میزان اثر بخشی طرح ارزشیابی توصیفی در پایه‌های اول، دوم وسوم ابتدایی و مقایسه آن با ارزشیابی كمی در استان چهار محال بختیاری سال تحصیلی 85- 1384 شورای تحقیقات آموزشی سازمان آموزش و پرورش استان چهار محال بختیاری

ارزشیابی تحصیلی یكی از عناصر مهم و اساسی برنامه‌های درسی و نظام‌های آموزش پرورش جهان محسوب می‌شود. در دو دهه اخیر، همگام با تحول در عناصر نظام آموزشی از جمله برنامه درسی، روشهای تدریس و منابع یادگیری، ضرورت تحول درشیوه‌های سنجش آموخته‌ها نیز احساس شده است.

تاریخچه نظام تعلیم و تربیت تطبیقی نشان می‌دهد كه تحول بسیاری از كشورها از نظام ارزشیابی آغاز و به دیگر مؤلفه‌ها سرایت كرده است. از این رو، نگاه مجدد به ارزشیابی، بازنگری و باز تعریف آن و ایجاد ارزشیابی نوین، ضرورتی قطعی و یقینی است.

بر این اساس پژوهش حاضر به بررسی میزان اثربخشی طرح ارزشیابی توصیفی و مقایسه آن با ارزشیابی كمی در پایه‌های اول، دوم و سوم ابتدایی استان چهار محال بختیاری می‌پردازد.

هدف اساسی و كاربردی این تحقیق آن است كه میزان اثربخشی طرح ارزشیابی توصیفی را درزمینه بهبود كیفیت فرآیند یاددهی- یادگیری و افزایش بهداشت روانی محیط یاددهی- یادگیری مشخص نماید تا از این طریق، اطلاعات مفید و معتبری را جهت تصمیم گیری در خصوص نحوه ادامه و توسعه طرح درسالهای آینده دراختیار مسؤلین آموزش و پرورش قرار دهد.

 

این پژوهش دارای 8 فرضیه می‌باشد.

فرضیات تحقیق:

1- بین میزان ماندگاری ذهنی (دوام و پایداری یادگیری) دانش آموزان طرح ارزشیابی توصیفی با ارزشیابی كمی در پایه‌های اول، دوم و سوم ابتدایی تفاوت وجود دارد.

2- بین میزان توجه به اهداف سطوح بالای حیطه شناختی دانش آموزان طرح ارزشیابی توصیفی با ارزشیابی كمی درپایه‌های اول، دوم و سوم ابتدایی تفاوت وجود دارد.

3- بین میزان توجه به اهداف درحیطه غیرشناختی (اجتماعی و جسمانی) دانش آموزان طرح ارزشیابی توصیفی با ارزشیابی كمی در پایه‌های اول، دوم و سوم ابتدایی تفاوت وجود دارد.

4- بین میزان اضطراب دانش آموزان طرح ارزشیابی توصیفی با ارزشیابی كمی درسه پایه تحصیلی تفاوت وجود دارد.

5- بین میزان علاقه به درس و معلم، دانش آموزان طرح ارزشیابی توصیفی با ارزشیابی كمی در سه پایه تحصیلی تفاوت وجود دارد.

6- بین میزان انگیزه جهت انجام تكالیف درسی دانش آموزان طرح ارزشیابی توصیفی با ارزشیابی كمی درسه پایه تحصیلی تفاوت وجود دارد.

7- بین كیفیت فرآیند یاددهی- یادگیری دانش آموزان طرح ارزشیابی توصیفی با ارزشیابی كمی در سه پایه تحصیلی با توجه به جنسیت تفاوت وجود دارد.

8- بین میزان بهداشت روانی محیط یاددهی- یادگیری دانش آموزان طرح ارزشیابی توصیفی با ارزشیابی كمی درسه پایه تحصیلی با توجه به جنسیت تفاوت وجود دارد.

جامعه آماری پژوهش حاضر، كلیه دانش آموزان پایه‌های اول تا سوم ابتدایی 10 شهرستان/ منطقه و ناحیه مجری طرح ارزشیابی توصیفی استان چهارمحال بختیاری در سال تحصیلی 85-1384 می‌باشد كه درمجموع 28450 نفر برآورد شده‌اند. از این تعداد با استفاده از روش نمونه گیری خوشه‌ای و طبقه‌ای نسبتی 360 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند كه 23/52 درصد افراد نمونه را دانش آموزان دختر و 77/47 درصد را دانش آموزان پسر تشكیل می‌دهند.

ابزار های جمع آوری اطلاعات عبارتند از: چك لیست‌های مهارتهای جسمانی و اجتماعی، آزمونهای پیشرفت تحصیلی در دروس ریاضی، علوم تجربی و بنویسیم، تست اضطراب استاندارد، پرسشنامه محقق ساخته، مكمل‌های آموزشی درس علوم تجربی و آزمونهای مربوط به آنها.

تجزیه و تحلیل داده‌ها بر اساس روشهای آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفته. درسطح توصیفی از مشخصه‌های آماری نظیر فراوانی، درصد و میانگین و در سطح استنباطی از آزمونهای تحلیل واریانس عاملی و t  مستقل استفاده شده است.

مهمترین نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر بیانگر آن است كه كیفیت فرآینده یاددهی- یادگیری دانش آموزان طرح ارزشیابی توصیفی درمؤلفه‌های ماندگاری ذهنی (دوام و پایداری یادگیری)،‌ میزان انگیزه انجام تكالیف درسی و میزان دستیابی به اهداف بعد جسمانی، بهتر از دانش‌ آموزان ارزشیابی كمی بوده است.

همچنین میزان بهداشت روانی محیط یاددهی- یادگیری دانش آموزان طرح ارزشیابی توصیفی درمؤلفه‌های میزان علاقه به درس و معلم و میزان اضطراب دانش آموزان، بهتر از ارزشیابی كمی بوده است بطوریكه میزان علاقه به درس و معلم دانش آموزان طرح ارزشیابی توصیفی بیشتر از دانش آموزان ارزشیابی كمی بوده و میزان اضطراب دانش آموزان طرح ارزشیابی توصیفی كمتراز دانش آموزان ارزشیابی كمی بوده است.

همچنین نتایج نشان می‌دهد میزان دستیابی به اهداف بعد اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر درپایه‌های مختلف دردو گروه ارزشیابی توصیفی و ارزشیابی كمی یكسان بوده است.

در زمینه میزان دستیابی به اهداف سطوح بالای شناختی، از میزان 9 آزمون پیشرفت تحصیلی برگزار شده (در سه پایه تحصیلی و درسه درس اصلی)، در 8 آزمون تفاوتی بین میزان دستیابی به اهداف سطوح بالای حیطه شناختی دانش آموزان پسر دردو گروه ارزشیابی توصیفی و ارزشیابی كمی مشاهده نشده است درحالیكه درمیان دانش آموزان دختر، از مجموع 9 آزمون برگزارشده،‌ در5 آزمون، دانش آموزان دختر گروه ارزشیابی توصیفی عملكرد بهتری داشتند. 

 

جلیل فتح آبادی( 1385 )بررسی تأثیر ارزشیابی توصیفی- كیفی در تحقق هدف‌های شناختی، عاطفی و روانی- حركتی دوره ابتدایی دراستان مركزی، شورای تحقیقات آموزشی سازمان آموزش و پرورش استان مركزی

هدف پژوهش بررسی تأثیر طرح ارزشیابی توصیفی- كیفی در تحقق هدف‌های شناختی، عاطفی و روانی-حركتی دوره ابتدایی در استان مركزی بود. برای انجام این پژوهش تمامی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی مدارس مجری طرح ارزشیابی و به همین تعداد از كلاس‌های مدارس غیر مجری طرح، جمعا به تعداد 328 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند.

ابزارهای جمع آوری اطلاعات شامل پنج آزمون پیشرفت تحصیلی برای حیطه‌های شناختی و روانی حركتی و سه پرسشنامه برای حیطه عاطفی بود. جمع آوری داده‌ها پس از اتمام دروس و قبل از شروع امتحانات پایانی و با كمك معلمین كلاس‌های شركت كننده در پژوهش انجام شد. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل واریانس چند متغیری و در صورت معنی دار بودن اثر از آزمون‌های یك متغیری تحلیل واریانس و برای بررسی تفاوت زیرگروه‌ها از آزمون تعقیبی توكی استفاده شد.

نتایج پژوهش نشان داد كه تفاوت‌های معنی داری بین گروه‌های آزمایش و گواه در پیشرفت تحصیلی ریاضی،‌علوم تجربی، زبان فارسی و املا فارسی وجود دارد. نمرات دانش آموزان تحت پوشش طرح ارزشیابی توصیفی درمتغیرهای حوزه شناختی از قبیل دانش ریاضی, علوم تجربی، زبان فارسی و املا بالاتر از دانش‌ آموزان پایه سوم ابتدایی مدارس عادی همسان یا معادل با آنهاست . همچنین نتایج مربوط به مقایسه گروه‌ها در حیطه عاطفی نشان دارد كه بین گروه‌های آزمایش و گواه در متغیرهای حوزه عاطفی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

مقایسه گروه‌ها در حیطه روانی – حركتی نشان داد كه تفاوت‌های معنی داری بین گروه‌های آزمایش و گواه در آزمون درخت و برگ و همچنین آزمون اشیای دور ریختنی وجود دارد. مقایسه میانگین نمرات این آزمون نشان داد كه دانش آموزان گروه آزمایش یعنی دانش آموزان مشمول طرح ارزشیابی توصیفی در آزمون درخت و برگ و دانش آموزان مدارس عادی درآزمون اشیای دور ریختنی عملكرد بهتری داشتند. همچنین مقایسه نتایج مربوط به دانش آموزان دختر و پسر نشان داد كه دانش آموزان دختر در آزمون های پیشرفت تحصیلی مربوط به حیطه شناختی عملكرد بهتری داشتند.

 در حوزه عاطفی دانش آموزان دختر نگرش مثبت تری نسبت به زبان فارسی داشتند و تفاوت آنها درنگرش نسبت به علوم و ریاضی معنی دار نبود. همچنین عملكرد دانش آموزان دختر در حیطه روانی – حركتی بهتر از دانش آموزان پسر بود. مقایسه عملكرد دانش آموزان مشمول طرح ارزشیابی توصیفی در شهرستان‌های مختلف استان مركزی نشان داد كه دانش آموزان پایه سوم ابتدایی مدارس مشمول طرح ارزشیابی توصیفی در شهرستان اراك عملكرد بالا و دانش آموزان شهرستان تفرش عملكرد پایینی در آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی داشتند.

همچنین عملكرد دانش آموزان پایه سوم ابتدایی مشمول طرح ارزشیابی توصیفی اراك و ساوه در آزمون پیشرفت تحصیلی زبان فارسی به طور معنی‌داری بهتر از دانش آموزان تفرش است و بالاخره این عملكرد دانش آموزان پایه سوم ابتدایی مشمول طرح ارزشیابی توصیفی اراك و ساوه در آزمون پیشرفت تحصیلی علوم تجربی به طور معنی داری بهتر از دانش آموزان تفرش است .

http://baher.blogfa.com/post-46.aspx

 

پریرخ مهری (1385) جایگاه كتابخانه های مدارس در طرح ارزشیابی توصیفی در استان خراسان رضوی، پایان نامه كارشناسی ارشد رشته علوم كتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه فردوسی مشهد دانشكده علوم تربیتی 

            با پیشرفت سریع دانش و حركت جهان به سوی جامعه دانش محور، بدیهی است که افراد در آینده به دانش و اطلاعات جدیدتری برای تصمیم گیری و حل مسائل روزمره، حرفه ای و تخصصی نیاز دارند. توانایی افراد در دسترسی به اطلاعات مركز توجه  نظام آموزشی در بیشتر کشورهای جهان و موجب تحول در آنها شده است. در چنین جوامعی، افراد برای بقا و توفیق باید مهارت‌ها و دانش خود را روزآمد نگه دارند، به طور مداوم به یادگیری بپردازند، دانش مربوط به واقعیت‌ها و دلایل وقوع آنها را بشناسند و سهم خود را در تولید دانش افزایش دهند. بنابراین، ما نمی دانیم كه هر دانش‌آموز در زندگی آینده خود به چه اطلاعاتی نیاز دارد. ولی، اگر بتوانیم شیوه‌ی دستیابی به اطلاعات و كاربرد درست آن را به دانش‌آموز یاد دهیم، آنان را به ابزاری مجهز كرده‌ایم كه مادام‌العمر به كارشان می‌آید.

            به عبارت دیگر، آموزش باید شیوه هایی از یادگیری را به فراگیر بیاموزد تا خود او در هر زمانی كه بخواهد، آنچه را نیاز دارد بیاموزد، بدون آن كه نیازمند آموزگاری باشد. این مهارت فقط برای سنی خاص و یا در مواقعی مشخص مورد نیاز نیست، بلکه افراد در هر سنی و زمانی و با هر پیشینه اطلاعاتی باید بدانند چگونه بیاموزند. به چنین یادگیری، یادگیری مادام العمر گفته می شود. امروزه، یكی از معیارهای سنجش نظامهای آموزشی میزان توانمندی دانش آموختگان در بكار بردن مهارتهای یادگیری مادام العمر است.

بسیاری از کشورها برای همگامی با چنین تفكری در آموزش فعالیت های گسترده ای را آغاز كردند. در همین راستا مشاهده می شود بیانیه هایی رسمی منتشر شده از سوی دولت و وزارت آموزش و پرورش آن کشورها، به چگونگی آموزش در آینده پرداخته اند و آموزش مهارت های یادگیری مادام العمر به نسل جوان یکی از نکات مورد تأکید در آن بیانیه ها بشمار می آید. بنابراین، دسترسی به اطلاعات و مهارتهای اطلاع یابی از عناصر اصلی در ساختار و فرایند یادگیری مادام العمر است

            یکی از اهداف طرح ارزشیابی تحصیلی در ایران نیز به عنوان تحولی در نظام آموزشی ابتدایی"آموختن چگونه آموختن" و تقویت مهارتهای "یادگیری مادام العمر" در دانش آموزان است. گر چه به وضوح از پرورش مهارتهای یادگیری مادام العمر در اهداف این طرح یاد نشده است، ولی در متون مربوطه برای آموزش معلمان و توجیه طرح ، موفقیت اجرای طرح و روشهای تدریس مورد نظر در آن با هدف پرورش چنین مهارتهایی در دانش آموزان مشخص شده و این دیدگاه را مد نظر قرار گفته كه در اجرای این طرح به آموزشی نیاز است که همراه با پژوهش باشد، سعی در تلفیق دانش داشته باشد، زندگی گروهی فرد را اصل قرار دهد، ارزشیابی ارزشی بیش از موفقیت در جلسات امتحان داشته باشد و  افراد را به یک فراگیر مادام العمر تبدیل کند.

در رابطه با جنین عملكردی پوشه كار دانش آموزان و محتویات آن به مجموعه ای از فعالیتها اشاره می كند كه انجام آنها با اطلاعات و منابع اطلاعاتی سرو كار دارد كه جایگاه آن در كتابخانه است و خدمات مربوط به آنها توسط كتابخانه ارائه می شود. آنچه در این متون توصیه شده، زمانی برآورده می شود که دانش آموز با گستره وسیعی از اطلاعات، منابع اطلاعاتی و خواندنیها سرو کار داشته باشد به مطالعه بپردازد. در صورتی كه برنامه های مطالعه های دانش آموزان  با برنامه ها درسی پیوند داشته باشد، او برای فهم و تفهیم مباحث و جستجوی پاسخ سؤال و یا اطلاعات برای حل مسأله، كتابخانه را تنها راه حل خواهد دانست.

بنابراین، دسترسی به اطلاعات و مهارتهای اطلاع یابی از عناصر اصلی در فرایند یادگیری دانش آموزان در طرح ارزشیابی توصیفی نیز به شمار می آید. در این وضعیت تأمین منابع اطلاعاتی غنی برای دانش آموزان و معلمان، به پیشبرد اهداف روش های تدریس جدید کمک خواهد کرد. زیرا، این روشها وابستگی زیادی به اطلاعات دارند و دانش آموز نه تنها باید به اطلاعات و منابع اطلاعاتی دسترسی داشته باشد، بلکه باید فنون دستیابی، جستجو و استفاده از اطلاعات را نیز بداند. چنین مهارتهایی به توانمندی دانش آموزان در یادگیری مادام العمر، که یکی از اهداف نظام ارزشیابی توصیفی است کمک می کند.

            کتابخانه های آموزشگاهی مجهز قادرند با پیوند برنامه های کتابخانه مدرسه در نظام آموزشی و برنامه های درسی،  با خدماتی که ارائه می دهند، بر عمق و میزان موفقیت در یادگیری مادام العمر دانش آموزان بیفزایند. به همین دلیل، کتابخانه های مدارس با چنین ویژگی هایی از عناصر کلیدی طرح ارزشیابی توصیفی بشمار می آیند.

پژوهش حاضر با این هدف انجام شد كه دریابد  آیا طرح توانمندی تحقق هدف نظام آموزشی یعنی پرورش مهارت های یادگیری مادام العمر را دارد و آیا برای كتابخانه مدرسه جایگاهی در طرح در نظر گرفته شده است؟

این پژوهش از نوع كاربردی است و با روش پیمایشی صورت گرفت. این پژوهش در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول با روش تحلیل محتوا اطلاعات لازم در مورد طرح با مطالعه و تحلیل متون و اسناد، آئین نامه ها، خط مشی ها و اصول، برنامه ها و دستورالعملهای مربوط به طرح ارزشیابی توصیفی منتشر شده توسط وزارت آموزش و پرورش و یا برنامه ریزان و صاحب نظران بدست آمد. نتیجه این مطالعه در ششمین همایش انجمن برنامه ریزی درسی، که در اسفند ماه 1385 در شیراز برگزار شد، ارائه گردید. هدف از این بررسی شناسایی اهداف طرح و رهنمودهای لازم برای اجرای آن بود.

در مرحله دوم، از روش تحلیل محتوا، نظرسنجی و واقعیت نمایی برای گردآوری اطلاعات استفاده شد. برای فراهم شدن زیرساخت نظری لازم برای طراحی ابزار نظر سنجی، یعنی پرسشنامه، به تحلیل محتوای متون مربوطه و پژوهش های انجام شده در كشورهای دیگر پرداخته شد. برای اطلاع از وضعیت کتابخانه های مدارس مجری طرح از سیاهه وارسی استفاده شد. جامعه مورد نظر در این پژوهش شامل همه معلمان (81 نفر)، مدیران (29 نفر) و كتابخانه های مدارس مجری طرح ارزشیابی توصیفی ( 29 مورد) در مدارس ابتدایی در استان خراسان رضوی ) شامل نواحی 1، 3، 4، 5، 6 مشهد، طرقبه، تبادكان، قوچان، درگز، فردوس، گناباد، سبزوار، تایباد، جوین، كاشمر، فریمان، نیشابور، سرخس، بردسكن، خواف، تربت حیدریه، خوشاب(  بود

یافته ها نشان داد که، گرچه طرح ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی در صدد تغییر در نظام آموزشی با هدف تربیت دانش آموزانی است كه در آینده یادگیرندگانی توانا باشند، زیر ساخت های لازم فراهم نشده است. نتایج حاصل آشكار ساخت، كتابخانه های مدارس در مقایسه با استاندارد های بین المللی حتی از حداقل شرایط و امكانات برخوردار نیستند و واقعیت های موجود در کتابخانه های مدارس مجری طرح به دلیل فقدان شرایط لازم به عنوان یک کتابخانه در مدرسه، نمی توانند به تحقق اهداف آموزشی طرح کمک کنند. تحلیل متون مربوط به طرح و نیز دیدگاه های معلمان و مدیران مشخص كرد كه برای كتابخانه جایگاه خاصی در طرح در نظر گرفته نشده است.

به این معنا كه، اهمیت كتابخانه ی مدرسه در حد یك عقیده در جامعه ی مورد پژوهش وجود دارد. این نگرش به صورت یك واقعیت در برنامه های آموزشی مدارس وارد نشده است. با وجودی كه دراسناد و متون مربوط به این طرح نیاز به استفاده از  منابع مختلف، از جمله منابع كتابخانه ای، در تدریس معلمان و فعالیت های دانش آموزان یادآوری شده، زیر ساخت های نظری و ابزار لازم برای آن فراهم نشده است.

به همین جهت، اهداف و چگونگی اجرای این طرح از سوی معلمان و دانش آموزان و عملكرد مدیران روشن نمی باشد. دیدگاه ها و عملكرد معلمان و مدیران نشان دهنده این موضوع بود که وجود كتابخانه و استفاده از منابع غیر درسی برای پیشبرد آموزش ضروریست، ولی عملكرد آنها تفاوت زیادی را با نگرش آنها نشان می دهد. به نظر می رسد گرچه آنها با این روش در تدریس موافق هستند، ولی گویا شرایط لازم برای این شیوه فراهم نیست و آنها آموزشهای لازم را نیز ندیده اند. همچنین، می توان نتیجه گرفت كه طرح در پرورش مهارتهای یادگیری مادام العمر در دانش آموزان موفق عمل نكرده است.

اطلاعات بدست آمده نشان داد كه معلمان، به عنوان مجریان طرح ارزشیابی توصیفی در مدارس استان خراسان رضوی، با حداقل منابع  و با تكیه بر كتاب های درسی این طرح را اجرا می كنند. به نظر می رسد، افزون بر فراهم شدن امكانات زیر ساختی مناسب مانند كتابخانه مناسب، نیاز است كه در متون رهنمودهای لازم و تفصیلی برای چگونگی بهره گیری از منابع مشخص افزوده شود و دوره های آموزشی و بازآموزی برای آشنایی جدی با این منابع تدارك دیده شود. این دوره ها نه تنها باید افزایش شناخت معلمان نسبت به روشهای تدریس ضروری و دلیل نیاز به تحقیق را در بر داشته باشد، بلكه باید دانش معلمان و مدیران را از محتوای كتاب های غیر درسی همسو و یاری دهنده به درس افزایش دهد. بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش، به نظر می رسد در برنامه ریزیها و رهنمودهای طرح به نظرات متخصصان اطلاع رسانی و كتابداری توجه نشده است.

تغییر و تحول بنیادی در نظام آموزش و پرورش به همكاری، همفكری و مشاركت متخصصان مختلفی در امر آموزش نیاز دارد. همفكر در این كار گروهی مو جب می شود بتوان رهنمودهایی عملی برای تبدیل دیدگاه های نظری و فلسفه ها به عمل تدوین كرد.

در مجموع، نتایجی كه از بررسی نگرش و چگونگی اجرای طرح ارزشیابی توصیفی در استان خراسان رضوی به عمل آمد نشان داد كه طرح به طور كلی هدف آرمانی مناسبی را دنبال می كند. این هدف سالهاست كه در كشورهای پیشرفته مورد توجه قرار گرفته و ساز و كارهای لازم برای اجرای موفق آن نیز فراهم شده است.

در گزارش های منتشر شده از پژوهشهای بسیاری كه هدف آنها بررسی میزان موفقیت این طرحها بوده، اثرات آنرا در رشد و توسعه آن كشورها نشان داده شده است. در این پژوهشها، اعلام شده است كه یكی از عوامل اصلی موفقیت این طرحها، ایجاد و گسترش كتابخانه ها، خدمات كتابخانه، كتابداران و پیوند بین محتوای درسها و منابع و خدمات كتابخانه بوده است.

            نتایج این پژوهش نشان داد كه چنین روندی در پیشبرد اهداف طرح ارزشیابی توصیفی دنبال نشده است. از آن جایی که، بر اساس تصمیم هایی كه اخیرا از سوی آموزش و پرورش اعلام شده ممكن است كه این  طرح ادامه پیدا كند و به پایه چهارم و پنجم نیز گسترش یابد، باید به تجدید نظر در طراحی و چگونگی اجرای آن پرداخت. این امر نیازمند بهره گیری از مدیران، معلمان و كتابداران آشنا به ارزش متون و چگونگی استفاده از آنها در پیشبرد آموزش و یادگیری دانش آموزان است. وجود كتابخانه های غنی و كتابداران تحصیل كرده، كه پیوند بین منابع و درسها را برقرار كنند و همكاران آموزشی بشمار آیند، نیز از زیر ساختهای اصلی طرح تضمنین كننده موفقیت آن بشمار می آیند. 

  مهری پریرخ، عضو هیأت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد 

ناهید میرحسینی، کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

تحلیل ادراک و تجربه زیسته معلمان ابتدایی از دلایل ناکارآمدی برنامه ارزشیابی توصیفی ـ کیفی: مطالعه به روش پدیدارشناسی دوشنبه 19 آذر 1397
حذف آزمون ورودی پایه هفتم مدارس تیزهوشان، نمونه دولتی و مدارس خاص. جمعه 17 فروردین 1397
چرا رقابت ، وقتی که می توانیم رفاقت داشته باشیم؟ جمعه 12 آبان 1396
برداشت های اشتباه از ارزشیابی توصیفی چهارشنبه 4 مرداد 1396
اخبار جدید از روند اجرای ارزشیابی توصیفی شنبه 20 خرداد 1396
تجربه‌های معلمان مدارس ابتدایی از اجرای طرح ارزشیابی توصیفی سه شنبه 8 فروردین 1396
تاریخچه و اهداف ارزشیابی کیفی و توصیفی دانش‌آموزان دوشنبه 9 اسفند 1395
امتحان نهایی مقطع ابتدایی در بعضی از كشورهای جهان شنبه 25 دی 1395
فقط شعار تحویل ندهید! شنبه 22 آبان 1395
وسایل آزمایشگاهی با توضیح پنجشنبه 20 خرداد 1395
درخشش18 نفر از دانش آموزانم در آزمون های استعدادهای درخشان و نمونه دولتی در سال تحصیلی 93 – 92 کلاس ششم 3 دبستان دولتی امید انقلاب2 تعداد کل دانش آموزان 34 نفر جمعه 21 آذر 1393
ارزشیابی توصیفی با سایر اجزای نظام آموزشی هم خوانی ندارد! چهارشنبه 2 مهر 1393
تحقیقات معتبر پیرامون ارزشیابی توصیفی شنبه 29 شهریور 1393
آنچه که در باره ارزشیابی توصیفی می خواهید بدانید جمعه 20 تیر 1393
بررسی و آسیب شناسی الگوی ارزشیابی كیفی توصیفی پنجشنبه 8 خرداد 1393
لیست آخرین پستها